Dalsgrenda Montessoriskole drives etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper og vi følger Læreplan for Montessoriskolen. Skolen startet opp 22.8.16 og elever fordelt på 1. til 7. trinn.

Ansatte og styret

Skolen har rektor i 100% stilling som har god erfaring med montessoripedagogikk og er under videreutdannelse innen faget. Vi har montessoripedagog med mange års erfaring og med mange ulike årstudium som er særs relevant for denne type pedagogikk. Vi har også ansatt to allmennlærere for 1. til 7 trinn. Tre pedagoger med videreutdanning og tilslutt 3 assistenter som både er i undervisning og tar seg av SFO. Vi har også tilsatt egne renholder i deltidsstilling.
Vi har et aktivt styre som bidrar sterkt i utviklingen av skolen og som har vært viktig for etableringen. Styret har det overordnede ansvaret for skolen. Etter vedtektene skal styret bestå av leder, minimum 3 styremedlemmer, foreldrerep, ansattrep og 2 varamedlemmer. Det er årsmøtet som velger styreleder, og da for ett år om gangen. Styret ansetter daglig leder. Andre ansettelser i selskapet gjøres av daglig leder og styreleder. I tillegg til dette har styret ansvar for: ledelse av foretaket mellom årsmøtene etter vedtatte vedtekter, formål og vedtak, godkjenning av budsjett og regnskap for skolen, innstille til saker til årsmøtet. Styret jobber også strategisk med å finne nye lokaler til skolen.

Foreldreutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU skal jobbe for et godt skolemiljø. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene. Samarbeide med elevrådet, SU, rektor og lærere. Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker. Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer. Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement. Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet


Inntak

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolens styre. Søknadsfrist er hvert år 1. februar. Last ned søknadskjema for skoleplass og SFO.

Fasiliteter og beliggenhet

Dalsgrenda er ei idyllisk bygd som ligger 12 km sør for sentrum av Mo i Rana, flott plassert mellom fjord og fjell. Naturen rundt skolen innbyr til aktivitet både med fjell- og skogsturer. Bygda har ca 800 innbyggere og er et attraktivt område for småbarnsforeldre å etablere seg. I bygda ligger også den private barnehagen Tullas hage.

 
Hjelp oss til å gjøre det sammen! - Maria Montessori