Søknad permisjon

  Søknad om permisjon fra opplæring Dalsgenda Montessoriskole.

  Foresatte sender søknad om permisjon fra opplæring til skolen når det dreier seg om mer enn 1 dag.
  Daglig leder/pedagogisk leder kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover 2 uker må eleven skrives ut av skolen i samråd med skoleeier.

  Privatskolelova § 3-13: Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa.
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2.

  Skolens avgjørelse kan klages på skriftlig ift Forvaltningsloven § 28 (enkeltvedtak med klagerett). Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland.

  Generelt bør hjemmene være tilbakeholdne med å søke permisjon fra undervisninga. De foresatte har ansvaret for skolegangen til eleven, og eleven får ikke ekstraundervisning for å ta igjen det de har mistet. Det er de foresatte sitt ansvar å følge opp, og eventuelt avtale ekstraarbeid med skolen.

  Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens arkiv. Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere angående søknaden.